Wat doen we in de peuterspeelzaal?


De peuterspeelzaal is een ontmoetingsplaats voor twee- tot vierjarige peuters, die gedurende 1 tot 5 ochtenden per week onder leiding kunnen spelen. Omdat spelen de meest elementaire bezigheid is voor kinderen van deze leeftijd, wordt de peuters een grote hoeveelheid materialen geboden, die aan hun vraag kan beantwoorden. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De peuterleeftijd is een periode van onderzoeken en ontdekken. Door te spelen met allerlei materialen en met andere peuters ontdekt het kind zichzelf en de wereld om zich heen. De peuterspeelzaal is een aanvulling c.q. uitbreiding van de gezinssituatie. Het aanleren van vaardigheden en de sociale omgang met andere kinderen is een belangrijk gegeven. Ook peuters met een geringe handicap verdienen een kans om op te groeien met leeftijdgenootjes en afhankelijk van de mate en de ernst van de handicap wordt getracht dit op "het Stekkie" te verwezenlijken.

Fietsen en spelen in de zandbak behoren tot de favoriete bezigheden van de peuters op het speelplein. Bij slecht weer is er een speellokaal waarin de kinderen worden beziggehouden. Verder kunnen de peuters omgaan met materialen als water, lijm, verf, wasco, kleurpotloden, schaar, prikpen, puzzels, boekjes en verkleedkleren. Dit houdt in dat het beter is als de peuters niet in hun beste kleren naar de peuterspeelzaal komen. Ook kunnen ze samen in de huishoek "thee drinken" of "koekjes bakken" bij het keukentje.

Feesten
  • Paasfeest: er is een paasontbijt of een lunch met lekkere chocolade haasjes en heel veel plezier met elkaar.
  • Showtime: optreden van de peuters en kleuters van OBS de Duinroos, waarbij de ouders en grootouders van harte welkom zijn.
  • Eindfeest voor de zomervakantie vieren we meestal in de buurt van de peuterspeelzaal. Bijvoorbeeld een indianenfeest, speeltuinfeest of een bezoekje aan de kinderboerderij.
  • Sinterklaasfeest: er komen verschillende pieten op het feest voor de peuters. Op een speelse wijze en zo rustig mogelijk vieren wij het sinterklaasfeest.
  • Kerstfeest: rondom de kerstboom zingen en lezen we met de peuters en smikkelen we van de zelfgemaakte (door de ouders thuis gemaakt) hapjes in de klas op.

Peuters maken nog niet echt allerlei dingen. Een werkje mee naar huis kunt u dus niet altijd verwachten. Er wordt nog veel gespeeld in de peuterspeelzaal in de verschillende "hoeken". Er is een huishoek, leeshoekje, verteltafel (situaties van het thema kunnen hier nagespeeld worden), klimtoestel en een grote knutseltafel.

Peuters hebben behoefte aan rust en regelmaat. Een rustpunt valt bijvoorbeeld op de helft van de ochtend. Dan gaan we in de kring zitten. Er worden liedjes gezongen, versjes of er wordt een verhaaltje voorgelezen en af en toe poppenkast gekeken. Daarna drinken wij limonade (een pakje drinken) en wordt er iets kleins gegeten (liga, stukje fruit). Het eten en drinken nemen de kinderen mee in een rugtas die voorzien is van hun naam. Regelmatig gaan we met de peuters buiten spelen op de speelplaats of een wandeling maken in de duinen. Dit is leerzaam en erg gezellig voor de kleintjes.

Ook volgen wij peuter tv genaamd "het Zandkasteel" wat zeer leerzaam en erg leuk is voor de kleintjes en bovendien aansluit bij het Piramide project. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Er wordt dan ook naar gestreefd de peuter een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. In een dergelijk klimaat gedijt het opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De pedagogische benadering is voor ieder kind verschillend, zodat een voortdurende flexibele opstelling noodzakelijk is. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein worden gevolgd zoals het Piramide project (Voor- en Vroegschoolse Educatie: VVE). Wij werken op de peuterspeelzaal met thema's. Deze methode zorgt voor een doorgaande lijn met de kleutergroepen van OBS de Duinroos. Zowel de peuters en de kleuters van "De Duinroos" werken aan het Piramide project. Dit project heeft als doel een mogelijke achterstand van peuters op speelse wijze vroegtijdig te signaleren. Aan de hand van projectboeken en dag-ritmekaarten richt de methode zich op acht ontwikkelingsgebieden:
sociaal- en emotionele ontwikkeling
persoonlijke ontwikkeling en redzaamheid
creatieve ontwikkeling
motorische ontwikkeling
ontwikkeling van de waarneming
taal- en leesontwikkeling ( praatplaat )
denk- en rekenontwikkeling
oriëntatie op ruimte en tijd- en wereldverkenning.
De projecten duren enkele weken. De thema's van de projecten zijn zowel voor de peuters t/m groep 3 gelijk maar verschillen per niveau. Motivatie en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een optimaal contact met de peuters.